Budżet Obywatelski 2018

Wszystko o Budżecie

WSZYSTKO O BUDŻECIE

Jakie zadania są możliwe do zrealizowania w ramach LBO?

Zadania muszą dotyczyć następujących obszarów:

  • estetyzacji otoczenia – instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzanie zieleni miejskiej, urządzanie parków i skwerów, likwidacji elementów zakłócających ład przestrzenny;
  • rekreacji – modernizacji, budowie i doposażeniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych;
  • działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej – budowy, utwardzenia i remontów nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów samochodowych i rowerowych, placów, instalacji oświetlenia, budowy i remontów publicznej infrastruktury sieciowej.

 Jakie warunki musi spełnić projekt?

  1. Musi zostać złożony na formularzu zgodnym ze wzorem.
  2. Być zgodny z zadaniami mieszczącymi się w kompetencjach gminy.
  3. Być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.
  4. Być zlokalizowany na terenie będącym wyłączną własnością Gminy Miejskiej Lubawa.
  5. Jego wartość nie może przekroczyć kwoty 150 000 zł.
  6. Nie może być projektem częściowym, który wymagałby kontynuacji w kolejnych latach, np. odrzucony zostanie projekt zakładający wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego.
  7. Na etapie składania wniosku musi mieć poparcie co najmniej 30 mieszkańców.

 

Czy wszystkie projekty zostaną zrealizowane?

Zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków.

Jeżeli na listę projektów po weryfikacji formalno – prawnej zakwalifikuje się tylko jeden z nich lub kilka o łącznej wartości 150 000 złotych, wtedy wszystkie projekty zostaną zrealizowane bez głosowania.

 

Jak głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec miasta Lubawa pod warunkiem, że najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat. Głosowanie odbędzie się w miejscach wskazanych przez Burmistrza poprzez indywidualne zbieranie głosów na imiennych kartach do głosowania oraz przez internet, za pomocą strony www.lbo.lubawa.pl

Harmonogram konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Od 1 czerwca do 31 sierpnia roku poprzedzającego Składanie propozycji zadań do Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego na następny rok.
Od 1 września do 20 września roku poprzedzającego Weryfikacja propozycji zadań pod względem formalno - prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie miasta na kolejny rok ewentualnych kosztów wydatków, które projekt lub projekty będą generowały w przyszłości.
Od 21 września do 14 października roku poprzedzającego Głosowanie nad złożonymi propozycjami do realizacji zgłoszonych zadań na następny rok.
Od 15 października do 25 października roku poprzedzającego Ustalenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.
Do 20 listopada roku poprzedzającego Podanie do publicznej wiadomości listy zadań realizowanych w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego w kolejnym roku budżetowym.

 

Skład Zespołu Konsultacyjnego ds. Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

 Przewodniczący

Sławomir Jamroży - Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji       

Z-ca Przewodniczącego

Joanna Szczepanek - Referat Organizacyjny

 Członkowie

Piotr Kanicz - Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji                              

Łukasz Keński - Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji       

Anna Przybyszewska - Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji       

Katarzyna Raszkowska (N) - Referat Spraw Społeczno – Obywatelskich i Obrony Cywilnej

Renata Galińska - Referat Finansowy